Φωτογραφίες
 
Κοριτσά (περίπου 1900) Βλάχοι Τυροκόμοι (1951) Σέλι (1940) Βέροια (1925)
Βέροια (1935) Βέροια (1920) Βέροια (1950) Για τα Χειμαδιά (1898)
Βέροια (1923) Ντόλιανη (Κουμαριά1906) Βέροια (1930) Βέροια (1906)
Για τα Χειμαδιά(περ.1900) Βέροια (1960) Βέροια (1930) Βέροια (1906)